1. SUBVENCIONS A ARQUERS PER DESPLAÇAMENTS INDIVIDUALS.
Per a tenir dret a percebre una subvenció per assistir als diferents Campionats d’Espanya de Tir en Sala i d’Aire Lliure, així com a les tirades de “Liga Nacional Cadetes y Menores de 14 años” els arquers i arqueres menors de 14 anys, cadets, júniors, sèniors o veterans, hauran d’haver complert els requisitsesmentats a continuació:

• Haver participat en la Lliga Catalana corresponent (mínim 3 tirades).
• Haver participat al Campionat de Catalunya corresponent.
• Haver aconseguit en la mateixa temporada la puntuació mínima requerida per la RFETA per participar en el Campionat d’Espanya.
• Portar l’ uniformitat de la selecció catalana (samarreta groga individual), durant tota la competició. En cas de formar equip autonòmic la uniformitat que designi la federació.

2. QUI PERCEBRÀ LA SUBVENCIÓ.
Tot i complir els requisits exposats en el punt 1, d’aquesta circular, en cas d’un nombre elevat de participants, el criteri de selecció de la Federació per triar els arquers que rebran l’ ajut serà el de subvencionar als millors arquers de cada modalitat en funció dels 3 millors resultats personals entre la Lliga Catalana i el Campionat de Catalunya corresponent, (si coincideix el mateix dia un GP amb una tirada de lliga catalana la puntuació es convalidarà, sempre que l’arquer participi en la mateixa categoria que en la lliga catalana; recordem que ha de ser l’interessat el que comuniqui a la Federació la seva participació en el GP, a fi que es tinguin en compte els seus resultats).

S’aplicarà un criteri de proporcionalitat en tots els campionats d’Espanya, entre el nombre aproximat d’arquers subvencionats i quantitats rebudes pels mateixos (sempre que els terminis de concessió dels diferents campionats ho permeti).

En competicions d’ equips autonòmics, es subvencionarà als equips; que es formaran amb els millors arquers disponibles i que estiguin interessats en formar l’equip. Sempre que sigui possible, s’intentarà formar els equips amb antelació al campionat; comunicant-nos amb els participants, per conèixer la disposició per formar part de l’equip autonòmic.

3. QUANTITATS ASSIGNADES.
La quantitat de subvenció de cada Comitè, serà assignada cada any per la Junta Directiva de la Federació, en consonància amb el muntant atorgat pel Consell Català de l’Esport.

Les subvencions dels Campionats provenen del Consell Català de l’Esport (CCE), estan supeditades a l’atorgament final per part del CCE. Per aquest motiu, la FCTA pot preveure però no pot garantir les esmentades subvencions fins a rebre la resolució de concessió per part de l’esmentat CCE.

De la mateixa manera la concessió de la subvenció serà comunicada personalment a l’arquer/a beneficiari/a de la mateixa; una vegada tinguem confirmació de l’atorgament per part del CCE.

4. PROCEDIMENT A SEGUIR PER PART DELS BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ.
4.1. La Federació comunicarà personalment (amb posterioritat a la celebració del campionat), a l’arquer/a beneficiari/a l’atorgament de la subvenció, (La comunicació d’atorgament de subvenció no especificarà l’import de la mateixa, del que no es disposa fins el moment del repartiment final).

En aquesta comunicació a fi de fer la distribució definitiva, la Federació requerirà al beneficiari, que faci arribar per correu electrònic a la Federació info@fcta.cat els comprovants de despesa indicats en el punt 4.2.

Nota: L’interessat haurà de guardar els originals dels comprovants fins que li seran sol·licitats amb posterioritat per a poder fer efectiva la subvenció.

4.2. Posteriorment a la comunicació d’atorgament i una vegada l’interessat ens ha fet arribar la còpia dels comprovants de despesa de desplaçament sol·licitats, la Federació tornarà a contactar amb el beneficiari/a i li enviarà un rebut en el que constarà l’import final de la subvenció, indicant a l’arquer/a el procediment a seguir:

• Emplenar i signar el rebut.
• Adjuntar la documentació original, acreditativa del desplaçament:
• Factura allotjament: (on consti com a titular o com a ocupant de l’habitació, el preceptor/a de l’ajut).
• Comprovants de desplaçament:
• Vehicle particular: Tiquets de peatge o d’aparcament (s’accepta com a aparcament que la factura d’allotjament especifiqui utilització de pàrquing).
• Transport públic: Bitllet i/o factura i rebut, en cas que el desplaçament hagi estat en transport públic.

Nota:
Els comprovants de peatge o pàrquing són imprescindibles per a poder percebre la part de l’ajut corresponent a quilometratge. No són vàlids els tiquets de gasolina, ni extractes bancaris (no admesos pel Consell Català de l’Esport CCE).
Els ajuts són concedits pel Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat de Catalunya, i la documentació que cal adjuntar és la documentació requerida pel CCE, per tal d’acreditar el desplaçament.

4.3. Enviar a la Federació la documentació original especificada en el punt 4.2: el rebut original emplenat i signat, junt amb els comprovants originals (per correu postal, o presencial a la oficina de la FCTA). Una vegada rebuda la documentació procedirem a fer efectiu el pagament.

NOTA:
Com que la comunicació de la concessió de la subvenció és produeix, en una data indeterminada, posterior a la celebració del Campionat: els arquers/es que hagin participat en un campionat subvencionable, hauran de conservar en el seu poder, el temps que calgui (durant tota la temporada), la documentació acreditativa del desplaçament (punt 4.2), en previsió de que els pugui ser atorgada una subvenció.

La concessió de la subvenció queda vinculada al compliment de tots els requeriments en aquesta circular esmentats, sense els quals la Federació no podrà fer-la efectiva.

A banda de pels campionats d’Espanya, aquest procediment, és aplicable a qualsevol desplaçament individual de qualsevol altre competició, que pugui ser subvencionada per la Federació.

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb la federació.

Barcelona, 2 d’octubre de 2018
El Comitè Català d’Aire Lliure